logo

Inštitút pre aktívne občianstvo

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 3
Adresa
Vyšehradská 3732/16, 85106, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO
42448450
Oblasť pôsobenia
vzdelávanie, výskumná a analytická činnosť, event management
Približný počet zamestnancov
4

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.


Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme autormi konceptu a značky programu „Školy, ktoré menia svet“ a k nemu prislúchajúcej vlastnej, originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, ktorá je odborne vysoko hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou pomôckou pre pedagógov či organizátorov workshopov pre mládež. Učiteľky a učitelia, ktorí menia svet, a teda sú zapojení do nášho programu, sú držiteľmi ocenenia Srdce na dlani 2018.


Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej vedieme pracovnú skupinu pre formálne vzdelávanie. V oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu dlhodobo a

pravidelne prinášame nové, kontroverzné a dlhodobo opomínané témy. Aktívne sa v spolupráci s

akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi venujeme podpore odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy a predkladáme krátkodobé aj dlhodobé riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Dlhodobo sa venujeme kvantitatívnym aj kvalitatívnym výskumom v školskom a mládežníckom prostredí aj v prostredí občianskej spoločnosti ako takej.

O spoločnosti

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.


Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme autormi konceptu a značky programu „Školy, ktoré menia svet“ a k nemu prislúchajúcej vlastnej, originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, ktorá je odborne vysoko hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou pomôckou pre pedagógov či organizátorov workshopov pre mládež. Učiteľky a učitelia, ktorí menia svet, a teda sú zapojení do nášho programu, sú držiteľmi ocenenia Srdce na dlani 2018.


Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej vedieme pracovnú skupinu pre formálne vzdelávanie. V oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu dlhodobo a

pravidelne prinášame nové, kontroverzné a dlhodobo opomínané témy. Aktívne sa v spolupráci s

akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi venujeme podpore odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy a predkladáme krátkodobé aj dlhodobé riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Dlhodobo sa venujeme kvantitatívnym aj kvalitatívnym výskumom v školskom a mládežníckom prostredí aj v prostredí občianskej spoločnosti ako takej.