Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti United Jobs, j.s.a., IČO 53863241, Račianska 88B, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č. 173/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”) pre prístup a využitie služieb Prevádzkovateľa na internetovej stránke https://pracuj.sk.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”) upravujúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov internetovej stránky https://pracuj.sk (ďalej len “pracuj.sk”), a to pri vstupe na pracuj.sk a jeho ďalšom používaní, a tiež dalšie súvisiace právne vzťahy. pracuj.sk slúži na inzerciu stáží a absolvenstkých pozícií.
 2. Pred registráciou, alebo iným užívaním pracuj.sk, je užívateľ povinný zoznámiť sa s aktuálnym znením Podmienok a povinnosti z nich plynúce dodržiavať. V prípade registrácie užívateľa - firmy, je oprávnená tak učiniť len osoba k tomu oprávnená.
 3. Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom.
 4. Prevádzkovateľ nesprostredkúva zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
 5. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

Definície pojmov

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

 • Cenník - zoznam obsahujúci ceny a podmienky služieb poskytovaných Prevádzkovateľom na portáli pracuj.sk;
 • Firma - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa na pracuj.sk za účelom nájsť vhodného stážistu alebo zamestnanca;
 • Klient - spoločné označenie Firiem a Záujemcov;
 • Podmienky - tieto Všeobecné obchodné podmienky;
 • Ponuka - ponuka stáže alebo absolventskej pracovnej pozície Firmy zverejnená na pracuj.sk;
 • pracuj.sk - webový portál umiestnený na adrese https://pracuj.sk;
 • Prevádzkovateľ - spoločnosť United Jobs, j.s.a., IČO 53863241, Račianska 88B, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č. 173/B;
 • Služby - služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu pracuj.sk;
 • Užívateľ - osoba, ktorá používa pracuj.sk bez ohľadu na to, či ide o Klienta alebo o neregistrovaného návštevníka;
 • Záujemca - fyzická osoba, ktorá využíva služby pracuj.sk za účelom nájsť si pracovné uplatnenie.

Služby poskytované Záujemcom

 1. Záujemca je fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom Služieb Prevádzkovateľa hľadá vhodné pracovné uplatnenie. Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Záujemcov sú bezplatné. Na využitie Služieb poskytovaných Záujemcom je vyžadovaná ich registrácia na pracuj.sk. Záujemca sa registruje uvedením svojho mena, priezviska, prihlasovacieho emailu, prihlasovacieho hesla a zamerania odboru. Záujemca je pri vytvorení účtu povinný uviesť pravdivé a aktuálne údaje.
 2. Záujemca môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi obsahujúce vôľu zrušiť registráciu.
 3. Prevádzkovateľ prostredníctvom pracuj.sk poskytuje Záujemcom možnosť vytvoriť si v Účte svoj životopis a reagovať na uverejnenú Ponuku na pracuj.sk za týchto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným užívateľom;
  • táto Služba je určená iba pre Záujemcov;
  • pri reakcii na zverejnenú Ponuku môže Záujemca zároveň pripojiť svoj životopis a/alebo motivačný list, ak je vyžadovaný.

Služby poskytované Firmám

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom pracuj.sk poskytuje Firmám možnosť uverejniť Ponuku za týchto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným Firmám;
  • registrácia Firmy je zadarmo;
  • Ponuka môže byť zverejnená dvoma spôsobmi:
   • formou platby za zverejnený inzerát:
    • na zverejnenie Ponuky touto formou si Firma musí zakúpiť jeden alebo viac kreditov, ktoré sú následne uplatnené pri zverejnení Ponuky;
    • 1 kredit je možné uplatniť na zverejnenie 1 Ponuky po dobu maximálne 31 dní;
    • v prípade zverejnenia Ponuky na dlhšie obdobie než 31 dní, je možné uplatniť naraz viac kreditov a maximálna doba inzercie Ponuky sa tak môže predĺžiť na počet dní zodpovedajúcich počtu uplatňovaných kreditov vynásobeným koeficientom 31;
    • po zakúpení kreditov je Firme vystavený daňový doklad
    • zakúpený kredit je možné uplatniť do 1 roka od jeho zakúpenia;
    • základná cena 1 kreditu je 59 EUR + DPH;
    • Cenník obsahuje rozpis cien pri nákupe väčšieho počtu kreditov;
    • pri registrácii Firma obdrží 1 kredit zadarmo;
   • formou platby za získané reakcie uchádzačov:
    • zverejnenie Ponuky touto formou sa odvíja od počtu reagujúcich Záujemcov;
    • zverejnenie Ponuky je spopaltnené po uplynutí doby 31 dní a to v prípade, že bola Firme týmto spôsobom na danú Ponuku doručená aspoň reakcia 1 Záujemcu;
    • základná cena za doručenie 1 reakcie Záujemcu je 5 EUR + DPH;
    • cenový limit v tomto spôsobe zverejňovania Ponúk je 99 EUR + DPH za vystavenú Ponuku;
    • po uplynutí 31 dní od zverejnenia Ponuky týmto spôsobom je Firme vystavený daňový doklad;
  • Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.
 2. Ostatné Služby sú poskytované individuálne podľa dohody.

Vytvorenie Ponuky a uzavretie zmluvy

 1. Pre využitie Služieb je vyžadovaná registrácia Firmy na pracuj.sk, a to prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Po úspešnej registrácii je vytvorený Účet Firmy, chránený jedinečným prihlasovacím e-mailom a heslom. Služby si Firma objednáva prostredníctvom Účtu.
 2. Potvrdením vytvorenia Účtu Firmy zo strany Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej správy dochádza k uzatvoreniu rámcovej zmluvy.
 3. Potvrdením (prostredníctvom webovej stránky alebo emailom) úhrady kreditov zo strany Prevádzkovateľa je uzatvorená jednotlivá zmluva.
 4. Firma uverejní Ponuku sama, určuje jej obsah a tiež čas jej zverejnenia.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmazanie zadaných Ponúk bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť zverejnenú Ponuku, ktorá:
  • je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými etickým pravidlami a dobrými mravmi;
  • je neúplná, zavádzajúca, obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iného dôvodu znižuje úroveň Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;
  • obsahuje informácie o tretích osobách bez ich vedomia;
  • obsahuje informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno či povesť Prevádzkovateľa alebo iných osôb;
  • obsahuje informácie zjavne nepravdivé;
  • podmieňuje ponuku zaplatením poplatku;
  • obsahuje reklamný alebo marketingový obsah;
  • prezentuje viac Ponúk v rámci jedného formuláru Ponuky;
  • bola zverejnená nad limit povolených ponúk Firmy;
  • bola duplicitne zverejnená jedným Klientom na Webe.

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny sa riadia aktuálnym Cenníkom umiestneným na https://pracuj.sk/firmy. Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.
 2. Klient je po výbere počtu kreditov v objednávke vyzvaný na zaplatenie predmetnej čiastky online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Na základe tejto platby mu bude vystavený daňový doklad potvrdzujúci zaplatenie predmetnej čiastky. Firma môže nechať bezpečne uložiť údaje platobnej karty pre účely ďalšieho platenia Služieb.
 3. Firma môže byť Prevádzkovateľom upozornená na blížiacu sa exspiráciu kreditov.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje platobnú metódu platobnou kartou pomocou online platobnej brány. Iný spôsob platby je možný na základe dohody s Prevádzkovateľom prostredníctvom emailu info@pracuj.sk.

Použitie portálu pracuj.sk

 1. Pred používaním pracuj.sk je Užívateľ povinný zoznámiť sa so znením Podmienok. Používaním portálu pracuj.sk Užívateľ vyjadruje súhlas so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pokiaľ Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne portál pracuj.sk opustiť a žiadnym iným spôsobom ho nepoužívať.
 2. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom. Prístup a používanie pracuj.sk je bezplatné. Užívateľ nesie náklady mu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používaním pracuj.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné).
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok Klientom.
 4. Firma je oprávnená zadávať Ponuky len po registrácii na pracuj.sk. Pri registrácii a zverejňovaní Ponúk je Klient povinný uvádzať pravdivé a aktuálne údaje.
 5. Záujemcom je umožnené reagovať na zverejnenú Ponuku po prihlásení sa k Účtu alebo zaslaní životopisu zároveň s vytvorením Účtu.
 6. Na základe registrácie je Klientovi zriadený účet zabezpečený prístupovým menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne prístupových údajov a zamedziť využívaniu účtu tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené na jeho užívanie. Firmám môže byť umožnené spravovať profil Firmy prostredníctvom viacerých užívateľských účtov.
 7. Účet vytvorený na základe registrácie sa dá kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi.

Ochrana osobných údajov a cookies

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sa riadi pravidlami o nakladaní s osobnými údajmi a pravidlami používania cookies, ktoré sú uvedené na https://pracuj.sk/ochrana-osobnych-udajov. Tieto dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť týchto Podmienok.
 2. Prevádzkovateľom pracuj.sk je spoločnosť United Jobs, j.s.a., Račianska 88B, 831 02 Bratislava, IČO 53863241, email: gdpr@pracuj.sk, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sja, vložka č. 173/B.
 3. Spoločnosť United Jobs, j.s.a. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016.
 4. Spracúvanie Osobných údajov prebieha v súlade so zásadou zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti a zodpovednosti v zmysle Zákona a Nariadenia.

Newsletter

 • Prevádzkovateľ na pracuj.sk umožňuje zasielanie newsletteru s aktuálnymi reklamnými a marketingovými informáciami.
 • Užívateľ zaškrtnutím príslušnej kolónky udeľuje súhlas so spracúvaním svojho emailu pre účely zasielania newsletteru s reklamnými a marketingovými informáciami týkajúcimi sa Služieb Prevádzkovateľa.
 • Svoj súhlas so spracúvaním údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať v odkaze v prijatom newsletteri alebo prostredníctvom emailu Prevádzkovateľovi na gdpr@pracuj.sk.
 • Tento systém Prevádzkovateľa je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Účelom spracúvania je poskytnutie reklamných a marketingových informácií týkajúcich sa Služieb Prevádzkovateľa Užívateľom. Súhlas je daný na dobu určitú - na obdobie 3 rokov.

Registrácia

 • Prevádzkovateľ na pracuj.sk umožňuje vytvorenie Účtu Záujemcu na využitie ďalších Služieb Prevádzkovateľa.
 • Záujemca zaškrtnutím príslušnej kolónky prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a následne poskytuje súhlas so spracúvaním Osobných údajov (meno, priezvisko, email).
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je vedenie Účtu a poskytnutie Služieb Prevádzkovateľa. Súhlas je daný na dobu určitú - na obdobie 3 rokov.

Životopis

 • Prevádzkovateľ na pracuj.sk umožňuje Záujemcom prostredníctvom Účtu vytvorenie svojho Životopisu a jeho zmeny. Záujemca má možnosť vo svojom Účte prezerať históriu odoslaných Životopisov.
 • Vzhľadom na skutočnosť, že Životopis, uložený v Účte Záujemcu, obsahuje údaje, ktoré sú podľa právnych predpisov považované za Osobné údaje, je ich spracúvanie možné iba so súhlasom Záujemcu. Záujemca pred vytvorením, resp. uložením Životopisu prehlasuje, že všetky uvedené Osobné údaje sú pravdivé a následne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je poskytnutie možnosti Záujemcovi vytvoriť si v Účte svoj životopis. Súhlas je daný na dobu určitú - obdobie 3 rokov.
 • Prevádzkovateľ nestanovuje žiadne minimálne obsahové požiadavky a uvedenie Osobných údajov v Životopise je výlučne na rozhodnutí Záujemcu, a ďalej Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu uvedenie údajov z osobitnej kategórie osobných údajov podle § 16 Zákona alebo čl. 9 Nariadenia.

Mám záujem

 • Prevádzkovateľ na pracuj.sk umožňuje Záujemcom prostredníctvom Účtu odpovedať na zverejnenú Ponuku, vrátane zaslania motivačného listu alebo životopisu (ak je vyžadovaný alebo ho Záujemca chce zaslať).
 • Prevádzkovateľ archivuje odpovede odoslané Záujemcami na Ponuku zverejnenú na pracuj.sk. Vzhľadom na skutočnosť, že odpovede obsahujú údaje, ktoré sú podľa právnych nariadení považované za Osobné údaje, je spracúvanie možné iba so súhlasom Záujemca.
 • Užívateľ zaškrtnutím príslušnej kolónky prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a následne udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, email, životopis, motivačný list, sprievodná správa) spoločnosti United Jobs, j.s.a. a Firme, ktorá Ponuku uverejnila, ako prevádzkovateľom.
 • Záujemca má možnosť vo svojom Účtu prezerať svoje odpovede na Ponuky.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov je poskytnutie možnosti prepojiť Firmy hľadajúce stážistov a zamestnancov a uchádzačov o stáže a zamestnanie. Spoločnosť United Jobs, j.s.a. ako Prevádzkovateľ archivuje odpovede odoslané Záujemcami na Ponuky uverejnené na pracuj.sk. Súhlas je daný na dobu určitú - po dobu 3 rokov.

Spoločné ustanovenie

 • Spoločnosť United Jobs, j.s.a. je Prevádzkovateľom - osobou podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Užívateľ môže tento súhlas opakovane predĺžiť potvrdením predlžovacieho emailu. Po uplynutí tejto doby budú údaje v anonymizovanej podobe uchovávané na štatistické účely. Udelený súhlas je potrebný na vedenie Účtu a na sprostredkovanie ponúk.
 • Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu gdpr@pracuj.sk.
 • Osobné údaje sú spracúvané automaticky.
 • Pri spracúvaní Osobných údajov nedôjde k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
 • Užívateľ má právo na prístup k Osobným údajom, na opravu Osobných údajov, na vymazanie Osobných údajov, na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, namietať spracúvanie Osobných údajov, na prenosnosť Osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Užívateľ bude informovaný o porúšení zabezpečenia osobných údajov.
 • Užívateľ môže na Prevádzkovateľa podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Prevádzkovateľ zriadil funkciu zodpovednej osoby, je ňou Jozef Gašparík, email: gdpr@pracuj.sk. Zodpovedná osoba je zároveň kontaktom pre všetky záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webstránky pracuj.sk môže prevádzkovateľ ukladať v zariadení návštevníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webstránka pracuj.sk môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. veľkosť písma apod.). Webstránka pracuj.sk používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení návštevníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Návštevník môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude návštevník pri opakovanej návšteve webstránky pracuj.sk pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webstránky nemusia byť funkčné. Za účelom zlepšenia užívateľského prostredia a optimalizácie prevádzkovateľ zároveň spracováva anonymizované údaje o správaní sa návštevníka na webovej stránke.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi akýmkoľvek Záujemcom a Firmou. Prevádzkovateľ umožňuje na portáli pracuj.sk Firmám zverejniť Ponuky, nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľadu obsahu zverejneného Firmou na pracuj.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplnosť, pravdivosť obsahu zverejneného na pracuj.sk ani za prípadné nekalosúťažné jednanie prostredníctvom pracuj.sk alebo porušenie osobnostných či autorských práv. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za súbory nahrané Klientami.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na pracuj.sk, vrátane účtu, ani nezávadnosť a bezpečnosť pracuj.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenej Užívateľovi pri realizácii prístupu a používaní pracuj.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na pracuj.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou pracuj.sk, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, disku, neoprávneného prístupu k prenosom dát Užívateľa.
 3. Kliknutím na niektoré odkazy na portáli pracuj.sk môže dôjsť k opusteniu portálu pracuj.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Klientov/Užívateľov na portál pracuj.sk.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponúk zverejnených na pracuj.sk, za grafické znázornenie a za ich gramatické spracovanie. Za porušenie práv tretích osôb zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služieb na pracuj.sk.
 6. Klient je povinný chrániť údaje získané pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť ich pred prístupom neoprávnených osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti za škodu zodpovedá v plnom rozsahu Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov Záujemcov.
 7. V prípade, že budú voči Prevádzkovateľovi uplatnené nároky z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tejto časti, Klient sa zaväzuje tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa odškodniť v plnom rozsahu.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nájdenie vhodného stážistu alebo absolventa.
 9. V prípade omeškania Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody a náhradu za objednané Služby, které po túto dobu nemohol využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody a prípadné nároky tretích osôb spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na pracuj.sk v súvislosti s jemu poskytovanou Službou.
 2. Chybou na pracuj.sk sa rozumie predovšetkým nefunkčnosť Služieb na základe jednotlivej zmluvy, a to po dobu dlhšiu než 6 hodín počas 24 hodín.
 3. Chybou nie je, pokiaľ Služby Prevádzkovateľa nie sú dostupné v dôsledku nefunkčného pripojenia Klienta na internetovú sieť alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 4. Lehota na uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Klient chybu zistil alebo zistiť mohol.
 5. Klient je oprávnený uskutočniť reklamáciu písomne (poštou na adresu Prevádzkovateľa, emailom na adresu: info@pracuj.sk). Reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa prevzatia reklamácie oznámiť výsledok jej vybavenia.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Podmienok. O tomto je povinný informovať Klientov zverejnením zmien na pracuj.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových Podmienok strácajú pôvodné Podmienky platnosť.
 2. Vzťahy neupravené v zmluve a/alebo v Podmienkach, sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred Podmienkami. Pôsobnosť Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 23.9.2021.