logo

startitup

Aktívne ponuky
0
Sledovatelia
Doteraz inzerovaných ponúk: 2
Adresa
Galvaniho 17/B, 82104, Bratislava
Oblasť pôsobenia
informácie
Približný počet zamestnancov
/
Webová stránka
https://www.startitup.sk

Star­ti­tup.sk je star­tu­pový ko­mu­nitný por­tál. Je štar­to­va­cou čia­rou pre množ­stvo mla­dých ľudí. Ta­kých, ktorí chcú za­triasť týmto sve­tom a uká­zať že aj na Slo­ven­sku a v Če­chách sú ši­kovní ľu­dia. Star­ti­tup je tak­tiež vý­ni­močný tým, že je tu všetko za­darmo. Od náj­de­nia kva­lit­ného fre­e­lan­cera pre tvoj star­tup, cez lis­to­va­nie a od­pro­mo­va­nie tvojho star­tupu až po mož­nosť zís­kať pra­covnú po­zícu v star­tupe. To všetko a množ­stvo ďal­ších fi­čúr náj­deš pod jed­nou stre­chou na Star­ti­tup.sk

O spoločnosti

Star­ti­tup.sk je star­tu­pový ko­mu­nitný por­tál. Je štar­to­va­cou čia­rou pre množ­stvo mla­dých ľudí. Ta­kých, ktorí chcú za­triasť týmto sve­tom a uká­zať že aj na Slo­ven­sku a v Če­chách sú ši­kovní ľu­dia. Star­ti­tup je tak­tiež vý­ni­močný tým, že je tu všetko za­darmo. Od náj­de­nia kva­lit­ného fre­e­lan­cera pre tvoj star­tup, cez lis­to­va­nie a od­pro­mo­va­nie tvojho star­tupu až po mož­nosť zís­kať pra­covnú po­zícu v star­tupe. To všetko a množ­stvo ďal­ších fi­čúr náj­deš pod jed­nou stre­chou na Star­ti­tup.sk