Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Hrubá mzda: Viete, čo všetko táto suma obsahuje?

Služba Pracuj.skLucia Džurná
Hrubá mzda: Viete, čo všetko táto suma obsahuje?

V inzerátoch sa najčastejšie udáva mesačný hrubý príjem. Je ťažké si hneď predstaviť, ako bude vyzerať výsledná suma. Nahovoriac o tom, že u každého jednotlivca môže byť iná.

Hrubá mzda

Laicky povedané, hrubá mzda je suma očistená o dane a odvody zamestnávateľa. Spravidla sa častejšie stretávame s uvádzaním hrubého mzdového ohodnotenia ako čistého. Využíva sa najmä v pracovnej zmluve, v inzerátoch alebo pri stanovovaní minimálnej mzdy. Udáva za mesiac pracovnej činnosti alebo hodinu práce.

Nazýva sa aj brutto či základný plat. Na výplatnej páske môže figurovať názor hrubý príjem. Táto položka je zhodná alebo podobná ako hrubá mzda. V prípade, že nie je zhodná, zvyčajne je znížená o nemocenské dávky.

Najvyššou čiastkovou položkou na výplatnej páske je základný plat. Ide o tarifnú sumu, ktorá je dojednaná ako základná mzda v pracovnej zmluve. Obsahuje plat za odpracované dni alebo hodiny. Táto položka je variabilná. Môže byť znížená o neodpracovaný čas v mesiaci.

Hrubá mzda je pre zamestnanca najprehľadnejšia. Jednoducho môže porovnávať pracovné ponuky. Je aj relevantnejšia pri výpočte odvodov a dane. Pričom, mzda udávaná v čistom poskytuje obmedzenejšie možnosti. Závisí totiž od individuálnych faktorov. Myslí sa tým napríklad využívanie daňových bonusov alebo odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Odlišná môže byť i výška preddavku na daň z príjmu.

Doplnkové formy mzdy

Hrubá mzda sa skladá z dvoch častí. Základná zložka je pevná a zo zákona musí byť  zamestnancovi poskytnutá. Doplnkové formy mzdy na pracovníka majú vplývať motivačne. Pohyblivú súčasť tvoria naopak položky, ktorých vyplatenie podlieha rôznym podmienkam. Môže závisieť od výšky obratu spoločnosti, výkonnosti zamestnanca a podobne.

V konečnom dôsledku, o finančnom zvýhodnení rozhoduje zamestnávateľ. Ukotvené však musí byť v pracovnom predpise alebo zmluve. Najmä, za akých podmienok vzniká nárok na ich vyplácanie. Kritéria, za akými bola čiastka poskytnutá, musia byť presne určené, objektívne a merateľné.

Medzi doplnkové formy mzdy patria:

Prémie sa najčastejšie vyplácajú po splnení vopred stanoveného ukazovateľa. Najčastejšie je to dodržanie plánovaného objemu výroby alebo obratu. Stanovené sú ako percento z daného parametra alebo stanovenej mzdy, či ako pevná čiastka. Vyplácanie bežne závisí od profesie. Robotníci získavajú prémie mesačne. Manažéri a riadiaci pracovnícimôžu aj ročne.

Rovnakou charakteristikou sa vyznačujú aj odmeny. Poskytnuté sú zamestnancovi za mimoriadne práce, pri pracovných alebo životných jubileách. Vymedzené sú ako riadne, pravidelne sa opakujúce zložky mzdy alebo mimoriadne, jednorazove príplatky.

V štátnej a verejnej správe sa podľa princípu zásluhovosti udeľujú osobné príplatky. Sú pravidelným doplnkom k mesačnej časovej mzde v percentuálnom vyjadrení. To neznamená, že sú fixné. Prepočítavajú sa podľa odpracovaných dní. Vyplácanie podlieha viacerým kritériám. Zohľadňujú sa dĺžka, náročnosť a odbornosť práce. Ale aj iné nadštandardné činnosti, ktoré nie sú v náplní práce.

V súčasnosti je pomerne využívanou formou doplnkovej formy mzdy 13. plat. V staršej terminológii sa uvádza pomenovanie ako podiel na hospodárskom výsledku. V oboch prípadoch ide o jeden priemerný plat navyše, ktorý má charakter odmeny.

Mzdové zvýhodnenia

Súčasťou hrubej mzdy je aj kompenzácia za neštandardné podmienky. Zamestnávateľ môže výšku mzdového zvýhodnenia ľubovoľne zvyšovať. Minimálnu sumu však už určuje Zákonník práce.

Práca nadčas

  • Mzda za odpracovanú hodinu + 40 % z priemerného hodinového zárobku.
  • Pri výkone rizikových prác je príplatok až vo výške 50 %.

Práca v noci

  • Mzda za odpracovanú hodinu + 25 % z priemerného hodinového zárobku.
  • Ak zamestnanec vykonáva rizikové práce, príplatok je vo výške 35 %.

Práca v sťaženom prostredí

Medzi sťažené pracovné podmienky sa radia ochemické, biologické, karcinogénne a mutagénne faktry. Ale aj iné, ak pri výkone práce je ohrozené zdravie zamestnanca. Napríklad nadmerne prašné, hlučné prostredie alebo pôsobenie ionizujúceho žiarenia.

Príplatok za takúto prácu je minimálne 20 % z hodinového zárobku.

Práca počas víkendov a sviatkov

Najvýhodnejšou formou, z pohľadu finančnej odmeny pre zamestnanca sa javí práca počas sviatkov. Príplatky sú navýšené o 50 % priemerného hodinového zárobku.

Náhrady mzdy

Aj počas nedopracovaných dní vzniká nárok na finančnú odmenu. Náhrada mzdy sa poskytuje zamestnancovi vo výške jeho priemerného zárobku.

Uplatňuje pri čerpaní dovolenky, návštevy lekára alebo sprevádzaní rodinného príslušníka k ošetrujúcemu. Všetky tieto náhrady sú tiež súčasťou hrubej mzdy a to na strane príjmu.

 

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!