Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Podnikateľský plán: Ako by mal vyzerať a prečo je dôležitý

ManažmentLucia Džurná
Podnikateľský plán: Ako by mal vyzerať a prečo je dôležitý

Začať rôzbiehať vlasný biznis nie je jednoduché rozhodnutie. Musíte mať vopred stanovené, čo, ako a kedy plánujete realizovať. Len nad tým uvažovať však nestačí. 

Čo je to podnikateľský plán?

Podnikateľský plán je dokument, ktorý podrobne popisuje podnik - jeho produkty a služby, obchodné stratégie, personálne obsadenie, financovanie, organizačnú štruktúru a podobne. Zjednodušene povedané, zlučuje všetky detaily, na ktorých stojí úspech spoločnosti. Nezahŕňa len krátkodobé vstupy, ale aj operácie do budúcnosti. Ide o možný stav a všetky postupy na dosiahnutie chcených výsledkov.

Podnikateľ je schopný na základe vypracovaného dokumentu identifikovať náležitosti SWOT. Táto metóda zahŕňa silné a slabé stránky a tiež hrozby a príležitosti podnikania. Neslúži však len pre vlastníka, ale aj pre zamestnancov, investorov, banky, fondy a iné finančné inštitúcie a tretie osoby. Medzi jeho základné úlohy patrí odrážať súčasné a budúce ciele podniku a taktiež úroveň jeho riadenia.

V ideálnom prípade sa tvorí pred začatím podnikania alebo počas neho. Okrem iného sa vypracováva dlhodobý finančný plán, ktorý slúži na optimalizáciu využívania dostupných zdrojov. Z toho dôvodu je dôležitý pri tvorbe dlhodobých rozhodnutí, financovania alebo ako strategický dokument pri obchodovaní a prenikaní na iné trhy.

Ďalšími dôvodmi môžu byť:

 • zavedenie nového produktu na trh;
 • zmena vlastníka alebo zlúčenie s iným podnikom;
 • zmena situácie na trhu;
 • zmena financovania a podobne.

Ako by mal podnikateľský plán vyzerať?

Neexistuje presne stanovený princíp, na základe ktorého musíte podnikateľský plán vypracovať. Najdôležitejšie je, aby vyhovoval vašim potrebám. Môže mať rozsah jednu a viac strán. Vrátane podrobných grafov a správ. Nemusíte sa držať prísnych postupov. Pokojne využívajte sekcie, ktoré sú pre vaše potreby najvhodnejšie.

V závislosti od potrieb podniku, sa podnikateľský plán delií na nasledujúce:

Tradičný

Ide o najbežnejší formát podnikateľského plánu. Zostavuje sa dlhšie a môže mať desiatky strán. Vyžaduje si, aby ste pri špecifikácii išli do najmenších detailov. Typický je pre rizikové kapitálové firmy.

Lean

Takzvaný tenký podnikateľský plán je kratšia verzia tradičného typu. Nie je však až tak bežný. Má rovnaký formát, ale obsahuje len najdôležitejšie informácie. Jeho tvorba trvá v priemere hodinu a rozsah zodpovedá jednej strane.

Firmy využívajú tento plán na prijímanie nových zamestnancov alebo úpravu existujúcich plánov.

Neziskový

Je určený pre každý subjekt, ktorý podniká vo verejnom alebo sociálnom záujme. Obsahuje náležitostí tradičného obchodného plánu, s prídavkom popisu vplyvu, ktorý spoločnosť plánuje dosahovať. Môže ísť napríklad o predaj produktov na pomoc chorým.

V bežnej podnikateľskej praxi sa však stretneme s kombinovaním viacerých typov.

Vnútorná štruktúra

Podnikateľský plán, vzhľadom na potreby zadávateľa môže mať jednu až 30 strán bez príloh. Spravidla sa vyhotovuje v mäkkej väzbe.

Má byť stručný, prehľadný a jasný. Obsahovať by mal titulnú stranu, na ktorej sa nachádzajú základné informácie. Medzi tie patria názov, logo, právna forma podnikania, sídlo, meno a adresa majiteľa, dátum vypracovania a počet kópií.

Ďalšou dôležitou náležitosťou sú prehlásenia o pravdivosti a dôveryhodnosti údajov a o zákaze šírenia týchto údajov neoprávneným osobám.

Každá strana musí byť zahrnutá v obsahu, spolu s očíslovaním strán. Prílohy zodpovedajú osobitným potrebám. Môže ísť o grafy, tabuľky, technické parametre, propagačné materiály, predbežné dodávateľské zmluvy a podobne. Pri dátach a štatistikách odporúčame uvádzať zdroje.

Jednotlivé kapitoly sa členia na základe skutočných a plánovaných údajov, ktoré zahŕňajú aj negatívne aspekty a ohrozenia činnosti.

Kapitoly

Počet kapitol závisí od charakteru podnikania. Prvá až druhá by však vo všetkých prípadoch mala obsahovať nasledujúce:

 • účely vypracovania;
 • hlavný zámer podnikania;
 • oblasť pôsobenia;
 • súčasný stav a históriu;
 • vývoj firmy, vrátane zmien;
 • úspechy;
 • výhody oproti konkurencii a podobne.

3. Produkt/y alebo služba/y

Jedna kapitola má opisovať predmet podnikateľskej činnosti. Zahŕňa detaily, čo je ich účelom, ako uspokojujú potreby spotrebiteľa a taktiež kvalitatívnu rovinu.

4. Trh

Znalosť trhového prostredia je výsledkom dlhodobého prieskumu. Konkrétne uvádza postavenie podniku na trh a trhovú kapacitu v danom odvetví. Ide o súbor viacerých prúdov výskumu, akými sú štruktúra trhu, prognózy, podiely a podobne. Z toho možno ďalej vyvodiť príležitosti oproti konkurencie.

5. Konkurencia

Rozumné nie je zohľadniť len súčasných konkurentov, ale i potencionálnych. Ak budete na trhu pôsobiť desiatky rokov, je logické, že vaše postavenie môže niekto ohroziť.

6. Stratégie

Rovnako ako pri výskume trhu a konkurencie platí, že pozornosť si zaslúži počiatočný stav i budúci vývoj. Definujte cieľové segmenty, rastový potenciál a konkrétne marketingové nástroje. Prípadne plán výnosov a obratu.

Vhodná voľba stratégií je dôležitá okrem iného aj vo výrobe, tvorbe ceny, distribúcií a komunikácie s interným a externým prostredím. 

7. Situovanie podniku

Špeciálnu pozornosť si zaslúži umiestenie sídla firmy a jeho pobočiek alebo častí. Poznať by si mali výhody a nevýhody lokality, ktorú si plánujete vybrať.

Zaoberať by ste sa mali otázkou, či územie bude zodpovedať vašim požiadavkám alebo existuje aj lepšia možnosť. Uviesť môžete i zmeny v stanoviskách.

8. Výroba

Výrobný program, postupy alebo využité technológie sú dôležitými ukazovateľmi pri výpočte nákladov a kalkuláciách.

Podstatný je práve výber technológií a ich parametre. Ak plánujete kapacitu výroby v budúcnosti rozširovať, mali by ste to v podnikateľskom pláne spomenúť.

Zabudnúť nemôžete na pracovníkov, ktorí budú vykonávať jednotlivé činnosti na rôznych úrovniach.

9. Riadenie a administratíva

Aj prepracovaný plán môže zlyhať, v prípade, že pochybí vedenie. Dá sa tomu však predísť. Ujasnite si hneď na začiatku organizačnú štruktúru, aby bolo jasné, kto za čo bude zodpovedať. Jednotlivým zamestnancom prideľte mzdy. Získate tým lepšiu predstavu o hrubých mesačných výdavkoch.

Vytýčte si dodávateľov, subdodávky, lehoty doručenia potrebného materiálu a ceny. Každý jeden dokument z vymenovaného spravuje administratívne oddelenie, ktoré plní vo firme dôležitú úlohu. Má taktiež špecifické stupne riadenia a požiadavky, ktoré je nutné spomenúť.

10. Riziková analýza

Predstavy o budúcnosti zahŕňajú aj interné a externe riziká. Môže ísť o trhové, ekonomické, ekologické, právne či iné komplikácie, ktoré eventuálne môžu narušiť podnikanie.

Uvažovať by ste preto mali nad spôsobmi ako nepríjemnostiam predísť. Siahnuť môžete po rôznych možnostiach zabezpečenia, ktoré závisia od charakteru rizika. Môže ísť o poistenie, právne zabezpečenie, fyzické opatrenia, náhrada škody a podobne.

11. Financovanie

A na záver stavebný kameň, bez ktorého by nebolo možné nič fyzicky realizovať. Vytýčiť si musíte počiatočný kapitál a iné rozbory.

Plán by mal zahŕňať plánované počiatočnú súvahu, výkaz ziskov a strát, cash-flow, rentabilitu, hospodársky výsledok, likviditu a iné.

Ak sa vám článok páčil, odporúčame: "Pár užitočných tipov, ktoré stoja za zváženie pred začatím podnikania".

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!