Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Práca mimo pracovného pomeru

Služba Pracuj.skLucia Džurná
Práca mimo pracovného pomeru

Počas sezónnych prác je bežné uzatváranie dohôd. Špecifickým znakom sú doba trvania a rozsah odpracovaných hodín. Vďaka tomu predstavujú výhody pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Musia však byť dodržané náležité podmienky.

Dohoda o vykonaní práce

Práca, na ktorú bola dohoda uzavretá, musí byť  vymedzená výsledkom. To znamená, že pracovné úkony sú ľahko merateľné.

Napríklad výroba nábytku, opravy a výmeny, natieračské práce a podobne.

Nesmie byť odpracovaných viac ako 350 hodín v kalendárnom roku. Spravidla dohoda zaniká okamihom splnenia pracovnej úlohy a odovzdania výsledku práce.

Dohoda o pracovnej činnosti

Využíva sa vtedy, keď je potrebná pravidelná pracovná sila na krátke vymedzené práce. Dovolených je odpracovať nie viac ako 10 hodín týždenne. Veková hranica nie je obmedzená.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Brigádnikom sa rozumejú fyzické osoby so štatútom študenta strednej alebo vysokej školy. Bežné vekové vymedzenie je od 16 do 26 rokov. Platia pri tom aj výnimky. Vysokoškoláci musia byť prihlásení na dennú formu štúdia. Ak to povaha práce umožňuje, zamestnaná môže byť aj mladšia osoba ako 16 rokov. Podmienkou je ukončenie povinnej 10-ročnej školskej dochádzky. Mladiství smú vykonávať len prácu, ktorá neohrozí ich zdravý vývoj, bezpečnosť alebo mravnosť.

Súčasťou dohody je potvrdenie o návšteve školy, platné pre dobu výkonu práce. Pracovný limit je 20 hodín týždenne, teda 8 hodín denne.

Spoločné náležitosti

Pri žiadnom z typov nesmie byť nariadená pracovná pohotovosť, ani práca nadčas. Maximálna doba trvania je 12 mesiacov, čiže sa uzatvárajú na dobu určitú.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť prestávky a odpočinok počas pracovného týždňa. Vedie tiež časovú evidenciu vykonanej práce.

Minimálna mzda za jednu odpracovanú hodinu je na úrovni 3,580 eur. Počas sviatkov dohodárom prináleží príplatok podľa osobitného predpisu.

V prípade dohody o vykonaní práce je odmena vyplatená po odovzdaní celej pracovnej úlohy alebo jej časti. Pri ostatných typoch dohôd nezávisí od splnenia normy práce. Mzda sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, v ktorom boli pracovné úkony vykonané. Pri nesplnení zadaných úloh, môže byť uplatnené zníženie dohodnutého finančného ohodnotenia.

Zamestnanec má nárok kedykoľvek pracovný vzťah ukončiť. Spôsob ukončenia je možné dohodnúť priamo v dohode. Napríklad, ak zamestnávateľ nezabezpečil dohodnuté pracovné podmienky a výkon úloh je tým pádom náročnejší.

Ak podmienky odstúpenia od zmluvy nie sú určené, podáva sa výpoveď s 15-dennou lehotou. Neplatí to pri brigádnickej činnosti.

Odvodové zaťaženie

Pri dohodách mimo pracovného pomeru má dohodár poistné záväzky. Typy a výška odvodov sa líšia podľa druhu úväzku.

V prípade dohody o vykonaní práce sú odvody platené v závislosti od pravidelnosti odmeňovania. Pri pravidelnom mesačnom vyplácaní je výška rovnaká ako pre zamestnancov v pracovnom pomere. Nepravidelné vyplácanie predstavuje zníženie o 2,4 % z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne.

Pre dohodu o pracovnej činnosti platí to isté pravidlo ako pri pravidelnom finančnom ohodnotení. Študenti si môžu uplatniť oslobodenie na sociálne poistenie do výšky 200 eur.

O výnimku v rovnakej výške môžu požiadať aj dôchodcovia. Preukázateľné sú však len pri jednej zárobkovej činnosti.

Odvodová výnimka je výhodná pre obe zúčastnené strany. Zamestnancovi sa zvyšuje čistá mzda. Zamestnávateľovi sa naopak zníži cena práce za pracovníka.

Pre viac užitočných tipov odporúčame prečítať Typy pracovného pomeru: Nájdete si čas na povinnosti i osobný život.

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!