Novinka!Portál Pracuj.sk vyjadruje podporu ľudom z Ukrajiny.Prepnúť na ukrajinský jazyk (Українська мова)

Typy pracovného pomeru: Nájdete si čas na povinnosti i osobný život

Zákonník práceLucia Džurná
Typy pracovného pomeru: Nájdete si čas na povinnosti i osobný život

Zamestnanec môže pracovať v rôznom prostredí. Na pracovisku zamestnávateľa, v zahraničí, doma alebo na inom dohodnutom mieste. Od druhu pracovného úväzku sa odvíja aj pracovná doba.

Na dobu určitú

Vopred sa dohodne trvanie a presný dátum ukončenia pracovného vzťahu. Uzatvára sa maximálne na dva roky. Lehotu je možné predĺžiť dvakrát počas maximálnej doby výkonu. Dôvod sa uvádza v pracovnej zmluve. Nárok zamestnancovi vzniká počas zastupovania materskej alebo rodičovskej dovolenky. Dôvodmi môžu byť aj dočasná práceneschopnosť, či uvoľnenie na výkon verejnej a odborovej funkcie.

Všeobecne sa oplatí najmä uchádzačom, ktorí hľadajú krátkodobé zamestnanie. Uplatňuje sa aj pri sezónnych prácach. Práca však nesmie presiahnuť 8 za sebou idúcich mesiacov v kalendárnom roku.

Dĺžka trvania môže byť určená inak ako konkrétnym dátumom. Napríklad skončením prác, rodičovskej dovolenky alebo materskej dovolenky.

Zamestnanci majú možnosť zistiť, či im práca, prostredie alebo kolektív budú vyhovovať. Na druhej strane, zamestnávateľ získa obraz o ich spoľahlivosti a výkonnosti. Keď sa osvedčia, často dostanú ponuku na dobu neurčitú

Na neurčitú dobu

Uzatvára sa, ak nie je určená presná doba trvania. Ďalším dôvodom je nesplnenie podmienok na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú. Taktiež, ak zmluva na určitú dobu nebola dohodnutá písomne.

Po skončení skúšobnej doby firma s takým zamestnancom dlhodobo počíta. Výhodu môže maž napríklad pri žiadosti o hypotéku. Pre banku je spoľahlivejší na splácanie záväzkov ako pracovník, ktorý uzatvoril zmluvu na dobu určitú.

Ukončenie je možné dohodou, výpoveďou alebo okamžitou výpoveďou. Ak je zo strany zamestnávateľa, zamestnanec má nárok na dvojmesačné odstupné. Pokiaľ to v kolektívnej zmluve nie je dohodnuté inak a hrubo neporušil pracovnú zmluvu.

V priebehu výkonu práce môže nastať zmena z doby určitej na neurčitú, alebo naopak. Potrebný je však písomný súhlas oboch strán.

Špecifické druhy pracovného pomeru

Na skrátený pracovný úväzok

Rozsah pracovného času záleží na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky dni v pracovnom týždni. Pracovník je v takom prípade odmenený len za odpracovaný čas.

Takýto druh pracovného pomeru najčastejšie využívajú mamičky alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Delené pracovné miesto

Delené pracovné miesto je typ pracovného pomeru na kratší pracovný čas. Ide o zdieľanie jednej pozície (na plný úväzok) medzi viacerými zamestnancami (najčastejšie medzi dvoma). Tí si sami po dohode rozvrhnú náplň práce a čas s tým spojený. V prípade konfliktov môže rozhodnúť zamestnávateľ.

Je typické pri nižších pracovných pozíciách. Na Slovensku je málo využívané, aj napriek viacerým obojstranným výhodám. Poskytuje viac času na osobný život, pričom človek nestráca pracovné návyky. Zamestnávatelia tento druh práce uplatňujú pri predchádzaní prepúšťaniu pre nedostatok práce. Pri zaúčaní sa im však môžu zvýšiť náklady.

Tento úväzok je vhodný pre matky na materskej či rodičovskej dovolenke. Pre tých, ktorí čerpajú dovolenku za účelom vzdelávania. Osoby so zdravotným postihnutím, v dôchodkovom veku alebo v prípade kombinovania viacerých pracovných úväzkov.

Telepráca a práca na doma

Podľa Zákonníka práce sú podmienky na výkon oboch typov úväzkov rovnaké. Rozdiel je len vo využívaných prostriedkoch.

Domácka práce je pracovný pomer zamestnanca, ktorého miestom výkonu v pracovnej zmluve je doma alebo na inom dohodnutom mieste. Inak povedané, povaha práce si nevyžaduje prítomnosť na pracovisku zamestnávateľa. Nepatria tu príležitostné činnosti, ale aktívna práca.

Napríklad krajčírske práce, maľba, zhotovovanie nábytku na mieru a podobne.

Príplatky a nadčasy sa nevyplácajú. Časový rozvrh si navrhuje sám zamestnanec.

Definícia telepráce je v zásade rovnaká. S tým rozdielom, že sa využívajú informačné technológie, pri ktorých dochádza k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Napríklad redaktor pracujúci z domu pravidelne zasiela svojmu zamestnávateľovi články, fotografie či iné textové a grafické prílohy.

V súčasnosti oba pojmy nahradilo spoločné pomenovanie „home office“. Ktoré spája jednotlivé vymedzenia.

 

Pre viac užitočných tipov odporúčame prečítať Píšte ako profesionál: Aké sú zásady formálnej e-mailovej komunikácie?

Ak bol tento článok pre vás užitočný, budeme veľmi radi, keď nás podporíte jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujeme!